Eel Stewardship Fonds

Het Eel Stewardship Fund is opgericht om activiteiten te financieren die bijdragen aan het herstel van de palingstand in de Europese binnenwateren.
Daarbij gaat veel aandacht uit naar de natuurlijke levenscyclus van de paling. Deze cyclus werd in de afgelopen decennia drastisch onderbroken door menselijk handelen. Het fonds wordt onder andere ingezet om glasaal op te vangen op plekken waar zij zelf niet zouden overleven, omdat zij van daaruit het zoete water niet kunnen bereiken. De glasaal wordt vervolgens uitgezet in gezonde opgroeigebieden. Het fonds steunt eveneens Paling Over De Dijk-projecten, waarbij volwassen palingen worden geholpen om veilig terug te zwemmen naar hun paaigronden in de oceaan.

 • meer >>

  Het ESF stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar paling om de kennis over deze mysterieuze vis te vergroten. In heel Europa werken wetenschappers samen om de hiaten in deze kennis op te vullen. In Nederland werkt stichting DUPAN samen met de Wageningen University & Research samen binnen diverse onderzoeken naar paling.

  Het ESF stimuleert de ontwikkeling van de Sustainable Eel Standard door de Sustainable Eel Group. Deze standaard zorgt voor een volledig gesloten Chain of Custody en zorgt bijvoorbeeld voor een volledige traceerbaarheid van paling ban van vangst tot bord, maar ook voor een minimalisering van bijvangsten en onnodige sterfte tijdens de vangst. Het fonds stimuleert tot slot de ontwikkeling en invoering van milieu- en diervriendelijke verwerkingsmethoden. Op deze manier streven gebruikers van het ESF-logo naar de duurzame verbetering van de Europese palingstand, en neemt de palingsector haar verantwoordelijkheid.

  Sinds 1950 lijdt de palingpopulatie onder het verlies van leefgebied, vervuiling en natuurlijke vijanden, zoals de te grote aantallen aalscholvers. Maar ook ongereguleerde, illegale visserij vormt een groot probleem. Deze illegale visserij zorgt voor ernstige schade aan de palingstand. De grootste uitdaging voor paling is echter het overleven in wateren die volgebouwd zijn met waterkrachtcentrales en gemalen die de migratieroutes blokkeren.

  Palingen worden geboren in de Atlantische Oceaan en drijven vanuit daar in groten getale naar de Europese kosten om hun ontwikkeling in het zoete water voort te zetten. De Europese kustlijn is echter zo goed beveiligd dat de jonge palinkjes het zoete water niet of nauwelijks kunnen bereiken. De palinkjes die wel langs de kustbescherming komen, lopen vervolgens continue gevaar door de pompen van gemalen, dammen, sluizen en waterkrachtcentrales.
  De mens heeft de paling het leven haast onmogelijk gemaakt. Daarom heeft paling onze hulp nodig.

Paling en CITES

De Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora is een internationale overeenkomst tussen 181 landen. Het doel van deze overeenkomst is er ervoor te zorgen dat de handel in wilde dieren en planten het bestaan ervan niet bedreigd. De Europese paling is toegevoegd aan de CITES Appendix II om te verzekeren dat de handel van deze belangrijke diersoort goed gereguleerd verloopt.

Wilt u helpen?

Paling kunt u verantwoord eten. Maar kies voor paling met het blauwe ESF-logo (of Duurzaam Paling Fonds-logo). Dan weet u zeker dat u bijdraagt aan het naar goed leefgebied helpen van jonge paling, het over de dijk helpen van volwassen paling en wetenschappelijk onderzoek. Met deze maatregelen en een goed gecontroleerde en gereguleerde visserij, kunnen we nu en in de toekomst genieten van paling.

Vergroten palingstand

Het ESF draagt bij aan herstelprojecten die verder gaan dan de regels die de EU heeft opgesteld voor glasaal. In Europa worden jaarlijks tientallen miljoenen glasaaltjes en pootaaltjes uitgezet om gezonde, natuurlijke leefgebieden te herbevolken met jonge paling.

meer >>

Paling Over De Dijk

Het ESF zorgt ervoor dat zoveel mogelijk volwassen palingen ongeschonden op weg worden geholpen naar hun geboortegrond. Geslachtsrijpe palingen (schieralen) worden voor de pompen van de gemalen en waterkrachtcentrales opgevangen en handmatig over de dijken naar zee te dragen.

meer >>

Onderzoek:

Goed beheer van de palingstand hangt af van betrouwbare kennis. Het ESF draagt bij aan het initiëren en financieren van wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de voortplanting van palingen in gevangenschap. Dit gebeurt op de Universiteit van Wageningen in samenwerking met IMARES.

meer >>

Eel Stewardship Association

De Eel Stewardship Association (ESA) is de houder van het Eel Stewardship Fund, en eigenaar van het ESF-beeldmerk. De ESA werd in 2015 opgericht door organisaties uit de palingsector in Nederland en Duitsland. Er wordt gewerkt aan vertegenwoordiging in de belangrijkste Europese paling-landen. Het hoofddoel van de ESA is een versneld herstel van de Europese palingstand. Een belangrijke maatregel is het transparant maken van de gehele vangst en handel, voor een duurzaam gebruik van de palingpopulatie.

 • meer >>

  Leden van de ESA ontvangen geld uit Eel Stewardship Fund dat verdiend wordt door de verstrekking van logo-licenties. Paling met het ESF-logo draagt bij aan het fonds in het betreffende land. Daarnaast wordt het fonds aangevuld met subsidies en giften.

  Dankzij het Sustainable Eel Fund zijn ESA-leden in staat om een flink aantal conservatieactiviteiten te organiseren voor de paling.

ESA Leden

ESA leden

De ESA werd opgericht in december 2015. Op dit moment zijn er drie landen lid van de ESA: Engeland, Duitsland en Nederland. Op kortere termijn zullen zich meer landen aansluiten.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen van de ESA in uw land, vul dan het contactformulier in.

DUPAN

De Stichting DUPAN is het samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren (NeVePaling), de Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NEVEVI) en de beroepsvisserij organisatie netVISwerk. Stichting DUPAN onderneemt activiteiten die bijdragen aan een duurzaam herstel van de palingstand in de Nederlandse binnenwateren. Daarnaast werkt zij aan duurzame oplossingen voor vangst en kweek van paling, een milieuverantwoord en diervriendelijk verwerkingsproces en stimuleert zij wetenschappelijk onderzoek naar paling. Daarmee streeft de Stichting DUPAN naar een duurzame instandhouding van de Nederlandse paling en de palingsector.

IFEA

Initiatieve zur Förderung des Europäischen Aals e.V. (IFEA) is de Duitse vereniging van palinghandelaren en palingkwekers. Het doel van de organisatie is te werken aan het herstel van de Europese paling. IFEA onderneemt activiteiten die bijdragen aan een duurzaam herstel van de palingpopulatie in de Duitse en Europese wateren. Daarnaast werkt IFEA aan duurzame oplossingen voor het vangen en kweken van palingen, aan milieu- en diervriendelijke verwerkingsmethoden, en ondersteunt zij wetenschappelijk onderzoek naar de paling. Met deze werkzaamheden streeft de vereniging IFEA naar een duurzame instandhouding van de Duitse paling en de palingsector.

Sustainable Eel Group

De Sustainable Eel Group (SEG) is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand. De organisatie werd in 2010 opgericht in Londen als een not for profit-organisatie. De groep is vertegenwoordigd in vrijwel alle Europese lidstaten en kent drie onafhankelijke commissies van wetenschappers, natuurbeschermers en vertegenwoordigers van de sector.

De missie:

Gezonde palingpopulaties, verspreidt over verschillende natuurlijke gebieden waar zij hun rol in het aquatisch ecosysteem kunnen volbrengen, en op deze manier duurzaam gebruik ondersteunen voor gemeenschappen, lokale economieën en tradities. Dit is volledig in lijn met de IUCN-verklaring: Goed gereguleerde handel kan op een positieve wijze bijdragen aan het behoud van een bedreigde diersoort.

Het doel:

Om een gerespecteerd partnerschap te zijn dat instandhouding en management van de paling mogelijk maakt en bevordert. Hierbij wil de SEG alle betrokkenen aanspreken voor een open en effectief proces.

De doelstellingen:

 • Bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen voor de EU Eel Regulation.
 •  Het ontwikkelen en toepassen van wetenschap voor effectieve besluitvorming.
 • Pleitbezorging van effectief beleid in het Verenigd Koninkrijk en de EU.
 • Het stimuleren van goed gereguleerde, duurzame visserij die gemeenschappen, lokale economieën en tradities ondersteunt.
 • Het bij een groter publiek bevorderen van een beter begrip van de ingewikkelde levenscyclus van de paling.
 • Het ontwikkelen van een traceerinstrumenten om ongereguleerde, illegale visserij uit te sluiten.

 

De resultaten: 

 • De groei van de palingstand.
 • Alle rivierdistricten werken in overeenstemming met de EU-wetgeving.
 • De paling wordt een belangrijke factor in aquatische ecosystemen.
 • Gezonde en duurzame visserij die gemeenschappen, lokale economieën en tradities ondersteunt.

Duurzame ontwikkeling:

 • SEG werkt aan de hand van de United Nations Brundtland definitie. "Benutting is duurzaam als de behoeften van de huidige generatie worden vervuld, zonder dat dit de behoeftevervulling van toekomstige generaties aantast.

www.sustainableeelgroup.org

Lid worden van ESA en ESF?

Wilt u deelnemen aan ESA en ESF?

Wilt u deelnemen aan het ESF? Vul dan het contactformulier in.

Visserijen

Visserij

Aquacultuur

Aquacultuur

Handel

Handel

Scroll Up